Algemene Voorwaarden en klachtenprocedure

Artikel 1 – Inschrijving voor een opleiding
Inschrijving voor een opleiding kan d.m.v. papieren of digitaal inschrijfformulier of door acceptatie van een door Kaledi uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangegeven opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email. U kunt uw digitale inschrijving binnen 14 werkdagen kosteloos annuleren via email of aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan Kaledi gaat betalen, dient deze derde de inschrijving mede te onderschrijven in gebreke waarvan de deelnemer zelf de opleidingskosten aan Kaledi verschuldigd blijft.

Artikel 2 – Acceptatie
Kaledi behoudt zich na inschrijving en mogelijk na de start van het opleidingstraject het recht voor als er geen intake en/of capaciteitenonderzoek heeft plaatsgevonden om het opleidingstraject van de deelnemer binnen een periode van drie maanden na inschrijving niet aan te vangen of te beëindigen, indien de deelnemer niet blijkt te voldoen aan de gestelde opleidingseisen of zich in deze periode onvoldoende inzet of onttrekt van regels ten aanzien van het beoogde leerresultaat. Na dit gemotiveerde besluit wordt 50% van de opleidingskosten van de resterende opleidingsduur gecrediteerd. Alle opleidingen zijn gebaseerd op de Nederlandse taal. Voldoende taalbeheersing valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

Artikel 3 – Opleidingsinhoud
Kaledi behoudt zich het recht voor de inhoud en opzet van de opleidingen te wijzigen onder handhaving van diploma-erkenning en/of beroeps-, c.q. brancheontwikkelingen, waarmee afgeweken kan worden van de beschrijvingen in de studie-informatie of websitetekst. Kaledi maakt het voorbehoud dat de studie-informatie en/of websiteteksten geschreven zijn op basis van informatie die Kaledi ter beschikking had op het moment van samenstellen.

Artikel 4 – Opleidingsduur
De opleidingsduur is per onderwijsvariant aangegeven op de website van Kaledi en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Kaledi. De opleidingsduur is weergegeven per aantal bijeenkomsten en/of de reguliere opleidingsperiode die de onderwijsvariant betreft. Opleidingskosten e.d. zijn van toepassing op de reguliere opleidingsduur. Termijnbetalingen kunnen de regulier geplande opleidingsduur overschrijden. Het opleidingstraject kan na de reguliere opleidingsduur verlengd worden als deelnemer.

Artikel 5 – Examens
De opleidingskosten zijn exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van Kaledi worden afgenomen door onafhankelijke erkende exameninstellingen. Op examens is het examenreglement van de betreffende exameninstelling van toepassing. Dit reglement wordt aan iedere deelnemer verstrekt of is op te vragen bij Kaledi. Deelname aan examens kan alleen geschieden als aan de voorwaarden voor deelname is voldaan.

Artikel 6 – Diploma
De opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend branche diploma of indien van toepassing met een certificaat van de behaalde (deel)kwalificatie(s).

Artikel 7 – Opleidingskosten
De opleidingskosten zijn per opleiding aangegeven op de website van Kaledi en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Kaledi. Een onderwijsaanbod, korte cursus en/of opleidingsduur kan uitsluitend bij eenmalige betaling vooraf worden voldaan. Overig onderwijsaanbod kan voldaan worden in maandelijkse termijnen of d.m.v. eenmalige betaling vooraf. Opleidingskosten zijn exclusief boeken, materialen, examengelden en overige kosten tenzij anders aangegeven. Kaledi behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren, indien gewenst of noodzakelijk. Eventuele prijswijzigingen zijn niet van invloed op al overeengekomen inschrijvingen.

Artikel 8 – Betaling
Op basis van een inschrijving of getekende offerte ontvangt de deelnemer of opdrachtgever een factuur. Overige betalingen van opleidingskosten worden in rekening gebracht zoals overeengekomen bij inschrijving. Bij gespreide (termijn) betalingen vindt altijd automatische incasso plaats. Bij te late betaling, na herhaalde aanmaning, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de deelnemer als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding, totdat de achterstand, inclusief rente en kosten, is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de deelnemer uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding. Facturen van Kaledi dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Artikel 9 – Vrijstellingen
De deelnemer kan een gemotiveerd verzoek tot vrijstelling indienen, ter beoordeling aan de Examencommissie van de betreffende exameninstelling. De eventuele kosten van behandeling van een dergelijk verzoek zijn voor de deelnemer.

Artikel 10 – Annuleringsregeling
10.1 Annulering van de opleiding kan uitsluitend geschieden door de deelnemer of opdrachtgever of diens vertegenwoordiging per aangetekend schrijven gericht aan Kaledi, Sabina Klinkhamerweg 10, 7555 SK Hengelo of via email aanmelding@kaledi.nl. De deelnemer ontvangt na annulering, binnen 7 werkdagen, een schriftelijke bevestiging van Kaledi.
10.2 De deelnemer kan de opleiding tot aanvang van de opleiding kosteloos annuleren.
10.3 Voor cursussen, workshops en studie- en themadagen geldt dat u kosteloos kunt annuleren tot aanvangsdatum van de cursussen, workshops en studie- en themadagen.
10.4 Mocht er een terugbetaling moeten plaatsvinden, dan zal dit bedrag binnen 14 dagen aan u gerestitueerd worden.

Artikel 11 – Cursusplanning en overmacht
Kaledi behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) of op een andere locatie, een redelijk alternatief te bieden. De deelnemer zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan starten, dan behoud Kaledi zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten deelnemers vervallen. Ingeschreven deelnemers worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Kaledi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.

Artikel 12 – Stageplaatsen
Tenzij expliciet anders aangegeven en indien van toepassing vormt het vinden van stageplaatsen een verantwoordelijkheid van de deelnemer, waarbij Kaledi desgevraagd ondersteuning verleent.

Artikel 13 – Boeken, lesmateriaal en/of inlogcode
Kaledi verstrekt boeken en lesmateriaal en of inlogcode aan de deelnemer, nadat de facturen (inschrijfgeld, 1e termijn of eenmalige betaling) aan Kaledi zijn voldaan. Indien een derde de kosten hiervoor aan Kaledi vergoedt, worden boeken en lesmateriaal direct aan de deelnemer verstrekt. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de deelnemer en derde (werkgever of anders) worden geëerbiedigd door in ieder geval zonder toestemming van Kaledi geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Artikel 14 – Inschrijving KvK
Kaledi staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oost Nederland onder nummer 59522577

Artikel 15 – Privacy Policy
Kaledi informeert u via deze privacy policy over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Kaledi is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
15.1 Kaledi verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Kaledi persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.
15.2 Kaledi gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding;
– het verzorgen van de door u gekozen opleiding;
– om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
– om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
– om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
– om te voldoen aan op Kaledi rustende wet- en regelgeving.
15.3 De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan Kaledi informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie organisaties of een derde die een kredietwaardigheidsonderzoek uitvoert. Kaledi zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Kaledi of indien Kaledi daartoe wettelijk verplicht is.
15.4 Kaledi maakt gebruik van Google Analytics en andere webanalyse-diensten. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google Analytics wordt de informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers die zich bevinden buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen voor Kaledi en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
15.5 Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Kaledi bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Kaledi mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.
15.6 U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt een gespecificeerd verzoek tot Kaledi
richten door een e-mail sturen naar info@kaledi.nl, onder vermelding van uw naam en adres. Kaledi zal in beginsel binnen vier weken op
een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Kaledi de betreffende persoonsgegevens
zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Artikel 16 – klachtenprocedure
16.1 Definities
16.1.1 Opleider: Kaledi Beauty Academy (hierna te noemen Kaledi), gevestigd te Hengelo
16.1.2 Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
16.1.3 Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Kaledi of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
16.1.4 Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
16.1.5 Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie i.e. Exuive, Het Kwaliteitscentrum of Deviant.

16.2 Indienen van een klacht
16.2.1 De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Kaledi.
16.2.2 Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.
16.3 Behandeling van de klacht
16.3.1 De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 10 werkdagen.
16.3.2 De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.
16.3.3 Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.
16.3.4 Elke klacht wordt door de directie vertrouwelijk behandeld en zal gedurende 2 jaar bewaard worden.

16.4 Uitspraak
16.4.1 Binnen 6 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt
schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de
klacht. Mocht hier langere tijd voor nodig zijn, dan wordt de klager hiervan in kennis gesteld en wordt dit uitstel toegelicht.
16.4.2 Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot Spoor en Hoekman C.S. Advocaten,
T.a.v. Mr. E. Nijhoff, Twentepoort Oost 3a, Postbus 837, 7600 AV Almelo, Tel. 0546-543520, E-mail: info@spoorhoekman.nl. De uitspraak van Mr. E. Nijhoff is bindend.

Versie 05 – september 2019